शिखर ब्यवासाहिक कर्जा

शिखर ब्यवासाहिक कर्जा

ब्यवासाहिक कर्जा अन्तर्गत सदस्यलाइ व्यवसाय वृद्धि वा व्यवसाय बिस्तार गर्नका निम्ति ऋण प्रधान गरिन्छ।  दैनिक सावा तथा ब्याज भुक्तानी हुने गरि निजलाइ 
 ३ महिने कर्जा १३%  ब्याज र 
६ महिना देखि १ बर्ष सम्म १४ ।७५ % ब्याजमा ऋण लगानी गरिन्छ ।